Biuro Obsługi Klienta

 

Informacje

Regulamin | Cennik | Płatności


 
Regulamin zamieszczania ogłoszeń
w gazetach "Auto Market Truck" i "Giełda Samochodowa"
oraz portalach Truck.pl, Truck-Expo.com i admoto.pl

"Auto Market Truck" i "Giełda Samochodowa" są gazetami wydawanymi przez Agencję Akwizycji Commercial Travellers Przemysław P. Kowalski, z siedzibą przy ul. Garncarskiej 21, 76-200 Słupsk, zwaną dalej Agencją.

Portale Truck.pl, Truck-Expo.com i admoto.pl są prowadzone przez admoto.pl spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy al. Sienkiewicza 5A, 76-200 Słupsk, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 0000280828 przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą opłacony kapitał zakładowy w kwocie 50 000 zł, zwaną dalej admoto.pl.

Agencja i admoto.pl zwane są dalej łącznie Wydawcami.

§1. Zasady ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania ogłoszeń w gazetach "Auto Market Truck" i "Giełda Samochodowa", portalach Truck.pl, Truck-Expo.com i admoto.pl oraz innych gazetach i portalach wydawanych przez Wydawców.
 2. Zamieszczanie ogłoszeń dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
§2. Zasady zamieszczania ogłoszeń
 1. Treść i forma ogłoszenia muszą być zgodne z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce, zgodnie z art. 36 Prawa prasowego.
 2. Treść i forma ogłoszenia nie mogą być sprzeczne z linią programową oraz charakterem portali Truck.pl, Truck-Expo.com i admoto.pl oraz gazet "Giełda Samochodowa" i "Auto Market Truck".
 3. Zdjęcia oraz film dodane do ogłoszenia nie mogą zawierać tekstu, logotypu (logo) firmy i muszą odpowiadać treści ogłoszenia.
 4. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za treść ogłoszenia oraz oświadcza, że jest ona zgodna ze stanem faktycznym i prawnym oraz nie narusza praw osób trzecich i niniejszego Regulaminu.
 5. Wydawcy nie ponoszą odpowiedzialności za działania leżące po stronie Ogłoszeniodawcy, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 6. W przypadku ogłoszenia naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu Wydawcy zastrzegają sobie prawo do jego usunięcia lub zmiany treści.
 7. Wydawcy zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.
§3. Wymagania techniczne
 1. Zdjęcia oraz filmy dołączane do ogłoszeń muszą spełniać wymagania techniczne (typu format, wielkość pliku, rozdzielczość) odpowiednie dla typu i sposobu publikacji ogłoszenia.
 2. Wydawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia w przypadku, gdy pola formularza nie będą wypełnione zgodnie z przeznaczeniem, a także – jeśli to konieczne – do skracania przesłanej treści, ze względu na ograniczenie ilości znaków w ogłoszeniach.
 3. Treść ogłoszeń zleconych do gazet zostanie dostosowana do standardów danego wydawnictwa.
§4. Termin publikacji
 1. Ogłoszenie zlecone do druku w gazecie ukaże się w najbliższym możliwym terminie zgodnie z harmonogramem przyjmowania ogłoszeń.
 2. Ogłoszenie zlecone do publikacji w portalu ukaże się w czasie do 30 minut od jego zaakceptowania przez obsługę portalu.
§5. Cennik ogłoszeń i sposób płatności
 1. Ceny za ogłoszenia i wyróżnienia są ustalone na podstawie cenników obowiązujących w dniu złożenia zamówienia, o ile umowa pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Agencją lub admoto.pl nie stanowi inaczej.
 2. Wydawcom przysługuje prawo zmiany cen zawartych w cennikach, o których mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń.
 3. Przy zamówieniach uwzględniających rabat w przypadku wycofania ogłoszenia Wydawcy nie zwracają należności za niewykorzystane emisje.
 4. Wydawcy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia ogłoszenia bądź dalszej jego publikacji, jeśli klient posiada przeterminowane zadłużenie za poprzednie zlecenia. W przypadku, gdy klient uiści opłatę za bieżące zlecenia, ale nie ureguluje istniejącego na jego koncie zadłużenia, należność może zostać zaksięgowana tytułem zaległych należności, a nowe zlecenia nie zostaną zrealizowane.
§6. Dane osobowe
 1. Podanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997, Dz. U. Nr 133, poz. 883, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie i wykorzystywanie w celu przedstawiania ofert oraz na ich umieszczenie w bazie Wydawców.
 2. Ogłoszeniodawca ma prawo wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002, Dz. U. Nr 144, poz. 1204.
 3. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji wysyłanych przez Wydawców na adres poczty elektronicznej, telefonicznie, faksem lub pocztą.
§7. Reklamacje
 1. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać reklamacje dotyczące ogłoszeń telefonicznie pod numer 0 59 84 10 550 lub pocztą elektroniczną na adres reklamacje@ct.com.pl, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych, licząc od dnia pierwszej emisji.
 2. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę prawa do jej rekompensaty.
 3. Reklamacja powinna wskazywać wady opublikowanego ogłoszenia.
 4. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje upoważniony przedstawiciel Wydawców.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji w ramach rekompensaty Wydawcy zamieszczą na swój koszt ogłoszenie w poprawnej wersji w najbliższym wydaniu po dacie uwzględnienia reklamacji.
 6. Wydawcy ponoszą odpowiedzialność finansową za straty Ogłoszeniodawcy z tytułu błędów w ogłoszeniu do wysokości ceny publikowanego ogłoszenia.
§8. Postanowienia końcowe
 1. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronach www.admoto.pl, www.Truck-Expo.com oraz www.Truck.pl.
 2. Wydawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Ogłoszeniodawców.


Do poniedziałkowego wydania "Giełdy Samochodowej" ogłoszenia przyjmujemy do piątku, do godz. 12.00


Home | O firmie